Nạp hoàn trả Tin tức | cách đây 190 ngày Thời gian Đợt 1: 00:00 – 23:59 ngày 30/05/2020 Đợt 2: 00:00 – 23:59 ngày 31/05/2020 – Trao thưởng: Gửi qua thư từ khi hết event tới ngày 02/06/2020 Nội…